İlgilendiğiniz Kategorideki Eğitimler Hakkında Bilgi Almak İçin Kategori İsimlerine Tıklayınız

Aile Şirketlerinde Dönüşüm

Eğitim ile aile şirketlerinin KOBİ boyutundan Orta Boy İşletme (OBİ) yolculuklarına destek olmak hedeflenmektedir. Eğitim, kurumsallaşma, yeni neslin devreye girmesi ve duygusal sermayeyi yönetememek sonucunda problemlerle karşılaşan aile şirketlerinde, problemin farkında olmanın ve yapılması gerekenlerin anlaşılmasında rehber niteliğindedir. Deneyim paylaşımı, iş yaşamından örnekler ve grup çalışmalarıyla sürdürülecek eğitimle, kazanımların iş yaşamında uygulanması amaçlanmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Çevik ve Hibrit Proje Yönetimi: Proje Yönetimi 101

Eğitim, geleneksel, çevik ve hibrit proje yönetiminin temel süreçleri ve uygulamaları hakkında katılımcılara bilgiler aktarılmasını hedeflemektedir. Proje yönetiminin özü, geleneksel ve çevik yöntemleri hibrit yaklaşımla bir arada paylaşılacaktır. Mevcut uygulamalar ile profesyonel proje yönetimi uygulamalarını karşılaştırmak, projeleri belirli bir disiplin ve süreç dahilinde başlatmak, planlamak, yürütmek, izlemek ve kapatmak, projeyi bir bütün olarak görebilmek konularına ışık tutulacak. Ayrıca, proje paydaş/ekip yönetimi ve olası problemleri önleyebilecek yöntemler, problem çözümü, problemi erken fark etmeye yönelik risk yönetimi ve uygulamaları, zaman ve bütçe aşımlarına sebep olan etkenleri erken fark etmek ve önlemek noktalarında katılımcılara faydalı bir rehber oluşturmak amaçlanmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Değişimi Yönetmek ve Öncülük Etmek

Değişim hayatımızın kaçınılmaz olgusudur. Değişimi gerçekleştirebilen kişi ya da kurumlar; bir taraftan kendilerini yenileme olanağı elde ederlerken, diğer taraftan da rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlamaktadırlar. Değişimi gerçekleştirebilmek için değişimi başarıyla yönetmek çok önemlidir. Bu noktada değişimi yönetecek olan liderler ön planda yer almaktadır. Değişim Yönetimi Eğitimi, değişimi yönetme sorumluluğu olan lider yöneticilere, kurum kültürünün farkında olarak, değişim sürecini etkin şekilde yönetebilmeleri için gereken bilgi ve becerilerin aktarılmasını hedeflemektedir. Eğitimde, bilgi ve becerilerin bireysel değişimden başlayarak uygulama motivasyonunu artırmak amaçlanmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Dijital Dünyada Uzaktan Liderlik

Pandemi dönemiyle günümüzün yeni çalışma gerçeği haline gelen uzaktan çalışmak, farklı bir liderlik anlayışını gerekli hale getirmiştir. İş yaşamında eski yöntemleri kullanmaya devam edenler, yeni dönemin “Avcıları” değil “Avları” konumunda yer almaktadır. Dijital Dünyada Uzaktan Liderlik Eğitiminin amacı, girdiler ile değil çıktılar ile yönetmek başta olmak üzere, dijital dünyada uzaktan liderliğin ana bileşenlerini katılımcılara tanıtmaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Ekonometrik Modelleme

İstatistiki analiz bilmemenin okuma yazma bilmemekten farksız olacağı yapay zeka ve algoritma çağında, değişkenler arasındaki ilişkiyi yorumlayamayanların, karar verme mekanizmalarına dahil olabilmeleri imkansızlaşacak. Eğitim, analize dayalı rekabet çağında, katılımcılara değişkenler arasındaki ilişkiyi, yönü ve boyutu belirleyerek yorumlamak için gerekli ekonometrik modelleme alt yapısını kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitim, katılımcıların bu metodu kendi profesyonel ya da sosyal hayatlarını anlamlandırmak için kullanabilmeleri noktasına da ışık tutacak. İstatistiki metodlar kendi amacı, ruhu ve hikayesi içinde aktarılacak. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Etkili Sunum Sanatı

Yetişkin sunumlarında en önemli iki kriter; dinlenmeye değer bulunmak ve aktarılan mesajların doğru algılanıp benimsenmesini sağlamaktır. Eğitim, bu iki temel kriteri baz alarak dinleyicilere değerli, uygulanabilir, akılda kalıcı ve kendilerine özgü nitelikte bilgi aktarma yöntemlerini kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitimde, online sunum araçlarını kullanarak, kısa zaman dilimlerinde odaklanmış bilgiyi etkin bir şekilde paylaşma yöntemleri uygulamalı olarak katılımcılara aktarılacaktır. Sunum hazırlık aşamasında tüm sunum enstrümanlarını doğru ve etkili kullanmayı öğrenmek ve bu yolla özgüveni arttırmak, dinleyici ile yapıcı iletişim kanalları oluşturmak gibi konulara ışık tutulacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Etkin Toplantı ve Zaman Yönetimi

Eğitim ile zamanımızın en iyi nasıl yöneteceğimizden yola çıkarak, katılımcılara etkin toplantı yönetimi konusunda uygulanabilir bir beceri kazandırabilmesi amaçlanmaktadır. Etkin Toplantı ve Zaman Yönetimi eğitiminde, zaman ve toplantı yönetiminde temel prensiplerinden hareket edilecek ve bu çerçevede eğitim katılımcıların kendi iş yaşamlarında daha etkin bir toplantı yönetimi kültürü edinebilmesine rehber olacak. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

İnsan Kaynaklarında Robotik Proses Otomasyon

Eğitim, ücret, işe alım, bordro, metrikler ve raporlama gibi insan kaynakları süreçlerinde RPA kullanımı yaygınlaşmıştır. Uygulamalı Robotik Proses Otomasyon (RPA) eğitimi, bu yöntem aracılığı ile insan kaynaklarının stratejik ortak olma hızını arttırmayı amaçlamaktadır. Eğitimde, temel insan kaynakları süreçlerinin nasıl otomasyonla yürütülür hale getirilebileceği katılımcılara uygulamalı olarak aktarılacaktır Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

İnsan ve Sonuç Odaklı İş Birliği Yönetimi

Eğitim, kişinin, işini ve kendini nasıl daha doğal, daha güçlü, daha farklı yönetip, daha etkin sonuçlar elde edebileceğini keşfedebilmesine yönelik hazırlanmıştır. Profesyonel iş hayatının deneyimlerinin paylaşımı ve güncel örneklerle, hem iş hem de özel yaşamın her alanında kolaylıkla uygulanabilecek, sürdürülebilir kazanımlar sağlar. Eğitimde uygulama ve canlandırmalarla, grup halinde farkındalık yaratılmaktadır. Konular hayatın içinden somut örnekler sunularak keyifli bir yaklaşımla paylaşılmaktadır. Eğitimin amacı her katılımcının, iş ve ekip yönetme becerisini geliştirme konusunda bilinçli bir doğallık ve yalınlık kazanıp aşama kaydetmesini sağlamaktır. Eğitim, paylaşılan tecrübelerin daha iyi benimsenmesini sağlamak adına, katılımcılara özel birebir koçluk çalışması ile tamamlanır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

İşte Kendin: Kendini Yönetme Sanatı

Program, yöneticilerin hem kendilerindeki hem de ekiplerindeki potansiyeli açığa çıkarmayı ve liderlik becerilerini geliştirmeyi; böylelikle çalışan memnuniyeti ve performansı yüksek ekiplere dönüştürmeyi hedefleyen yenilikçi ve yaratıcı bir eğitim programıdır. Yönetim ve liderlik sorumluluğu olanlar veya bu sorumluluğa hazırlanacak bireyler için tasarlanan programı, iş hayatı başta olmak üzere hayatın her alanında liderlik ile ilgili öğrenilen teorik bilgileri, uygulamalar ve grup koçluklarıyla gerçek hayata taşıyarak katılımcıların gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir. Programa katılan kişiler, güncel liderlik bilgilerini yenileyecek, sahip oldukları bilgi ile uygulama arasındaki boşluğun farkına varılmasına yardımcı olacak araçları edinecekler. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

İş Müzakerelerinde Uzmanlaşma Sertifika Programı

Program, kurumsal hayatın değişen dinamiklerinin başında yer alan belirsizlik ve risk ortamında iletişimle müzakere becerilerinin gelişimini amaçlamaktadır. Programda katılımcıların, kurumun belirlenmiş amaçları doğrultusunda yapılması gereken faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde, gerekli olan müzakere becerilerinin ustalık seviyesine çıkartılması hedeflenmektedir. Program, baskın bireysel gücün yanında, saklı müzakere becerilerini tanımak ve kullanmak, anlaşma süreçlerinde objektif ve subjektif kazançların farkına varacak finansal bakış açısına sahip olmak, değişen koşullara ayak uydurabilmek ve sonuç odaklı esnek çözümler üretebilmek konularında rehber niteliğinde. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

İşte Liderlik Sertifika Programı

Eğitimde katılımcıların etkili, inisiyatif alan ve proaktif davranan, kararlarından, davranışlarından ve ilişkilerinden sorumlu, istenen sonuçları üreten bir profesyonel olmak için gerekli bilgi, beceri, tutum, bakış açısı kazanabilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim, testler ve uygulamalar ile katılımcıların kendini tanıması ve öğrendiklerini içselleştirmesi noktasında rehber niteliğindedir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Liderlikte İlk Adımlar Sertifika Programı

Program ile yönetim pozisyonlarına yeni atanan veya mevcutta ekip yönetme sorumluluğu olan ilk kademe yöneticilerin etkili, başarılı, kaliteli ve verimli sonuç üretebilmelerine katkı sağlayacak liderlik potansiyellerini açığa çıkarmak hedeflenmektedir. Program, katılımcıların liderlik yeteneklerinin ve liderlik yolculuğunda bulunduğu noktanın farkına varmaları sağlayacaktır. Grup koçlukları ve birbirinden öğrenme ortamı ile edindilen bilgilerin iş yaşamına taşınması hedeflenmektedir. Programda sunulacak araçlarla, katılımcıların verimli ekip yönetiminde yeni bir bakış açısı kazanmaları ve liderlik potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilmek için yeni araçlar edinmeleri sağlanacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Liderlik Devam Atölyesi

Liderlik Devam Atölyesi, EDU tarafından gerçekleştirilen İşte Liderlik Sertifika Programı ile Liderlikte İlk Adımlar Sertifika Programı katılımcılarının, liderlik uygulamalarının sürekliliğini sağlamaya yönelik tasarlanan devam niteliğinde bir programdır. İşte Liderlik Sertifika Programı ile Liderliğe İlk Adımlar Sertifika Programı'nda aktarılan ve yeni gündeme gelecek liderlik uygulamaları temel alınacak. Program, bazı liderlik davranış ve uygulamalarının refleks haline gelmesinde yol göstermeyi ve bunları sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflemektedir. mızın en iyi nasıl yöneteceğimizden yola çıkarak, katılımcılara etkin toplantı yönetimi konusunda uygulanabilir bir beceri kazandırabilmesi amaçlanmaktadır. Etkin Toplantı ve Zaman Yönetimi eğitiminde, zaman ve toplantı yönetiminde temel prensiplerinden hareket edilecek ve bu çerçevede eğitim katılımcıların kendi iş yaşamlarında daha etkin bir toplantı yönetimi kültürü edinebilmesine rehber olacak. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Liderlik: Güven ve İş Birliği Ortamı Yaratmak

Eğitimde, her yöneticinin, hem kendisinin hem de ekibindeki çalışma arkadaşlarının motivasyonunu artıran ve düşürenleri fark edip ilgili aksiyon planı yapmasını ve geri bildirim vermesini sağlamak amaçlanmaktadır. Liderlik: Güven ve İş Birliği Ortamı Yaratmak Eğitiminde ayrıca, yöneticilerin Geri bildirim almak ve vermek konusunda yetkinliğini güçlendirmek, ekip içi ve ekipler arası ilişkilerde zamanında, etkin geri bildirim yapılabilmesi için iletişim kanallarının açılmasını sağlamak ile ekip İçi ve ekipler arası ilişkilerde güven ortamını beslemek hedeflenmektedir. Eğitimde katılımcılar, grup koçlukları ve birbirinden öğrenme ortamı ile edindikleri bilgiyi iş hayatındaki deneyimlerine taşıma fırsatını bulabilecekler. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Liderlikte Hitabet ve Hikayeleştirme

Liderlikte Hitabet ve Hikayeleştirme Eğitimi, nöro pazarlama ve beyin konusunda yapılan çalışmalarla güçlendirilen hikayeleştirme sanatı ile güçlü iletişim, etkili geri bildirim ve ilham vererek etkileme konusunda gelişim sağlamak ve tüm bu yetkinlikleri iş dünyasında başarı kazanmak, potansiyelini gerçeğe dönüştürmek isteyen 21. yüzyılın liderlerine yönelik tasarlanmıştır. Eğitim, çevrimiçi platformların yoğun kullanımı ile birlikte kariyer yolculuğunda artık sadece tepe seviye değil, tüm kademeler için temel bir yönetim yetkinliği haline geldiği sözcülük becerilerinin gelişimini hedeflemektedir. Eğitim, insanlarda iz bırakan, kişileri harekete geçiren, ilham veren ve iş hayatında fark yaratan hitabet sanatında katılımcıların becerilerini geliştirebilmeyi amaçlamaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Liderlik: İş Yaşamında Uzlaşma Yönetimi:

Liderlik: İş Yaşamında Uzlaşma Yönetimi Eğitimi ekipler, bölümler, vardiyalar arasında yaşanan açık ve ya gizli çatışmaları yönetebilme noktasında katılımcıların becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Kişinin enerjisini doğru yere harcaması, sadece iş yaşamında değil, hayatın hemen her anında yaşayabileceği çatışmaları yönetebilmesi oldukça önemlidir. İfade edilmeyen duygu ve düşüncelerden kaynaklı gizli çatışmaların kişinin sağlığına ve ekip performansına etkisi son derece yüksektir. Liderlik: Çatışma ve Duygu Yönetimi Eğitimi, bu olumsuz etkilerini minimuma indirilebilmesi noktasında rehber niteliğindedir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Liderlik ve Yönetim Sertifika Programı:

Profesyonellerin, kişisel, mesleki ve kurumsal gelişimi bütüncül bir yaklaşımla ele almalarını sağlayarak, strateji, liderlik, finansal becerilerini geliştirmelerine fırsat yaratırken, organizasyon genelinde kurumsal etkilerini arttırmaları, ekiplerinin potansiyellerinden yararlanan kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturma konusunda kabiliyetlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Okul Liderliği Sertifika Programı

ERG Eğitim Laboratuvarı içerik desteğiyle hayata geçirilen program, okul yöneticilerinin 21. Yüzyılın eğitimine liderlik etmek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve yetkinlikleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programda, etkin bir eğitim lideri olmak için gereken; program liderliği, öğretimin planlanması, başarı hedeflerinin belirlenmesi, başarıyı izleme ve değerlendirme, öğretmenlere koçluk, vb. yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanılacak. Okulun finansal yönetiminin temelleri, finansal planlama, okul bütçesi yapma, okul bütçesinin takip edilmesi gibi konularda temel yetkinlikler edinilecek. Ayrıca, vizyon belirleme, karar verme, kriz ve çatışma yönetimi, iletişim, yaratıcı problem çözme gibi konular aktarılacak. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Problem Çözmede Yaratıcı Yaklaşımlar

Problem Çözmede Yaratıcı Yaklaşımlar eğitimi katılımcıları; problem/çözüm kavramları ile problemlerin doğası hakkında bilgi vermeyi, problem çözmede kullanacakları yaratıcı, etkili araçlarla tanıştırmayı, en iyi çözüm aracı olan zihnimizi etkin kullanmayı öğretmeyi ve bu araçların kullanımı konusunda yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitimde problemlere yaklaşım, bulunan problemin gerçek olup olmadığını anlamak, mevcut problemleri yaratıcı yöntemlerle çözmek, problem çözen bir beyne sahip olmak için yapılması gerekenler gibi konulara ışık tutulacaktır. Eğitim, katılımcıların kendi iş yaşamlarında karşılaşılan problemlerin çözümü noktasında yol gösterici, rehber niteliğindedir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Prosci® Değişim Yönetimi Sertifika Programı

Prosci® Değişim Yönetimi Sertifika Programı başarılı bir değişim girişiminin nasıl uygulanacağını öğrenmek için kapsamlı ve atölye tarzı metodolojik bir programdır. Prosci®’ın kendine ait Prosci® Değişim Üçgeni – PCT, ADKAR® Modeli ve Üç Aşamalı Süreç Modeli ile bireysel ve kurumsal düzeyde değişimi yönetmenizi sağlayan entegre bir programdır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Stratejik İş Birliği Yönetimi

İşbirliği Yönetimi, kendi irademizi karşımızdakinin iradesinden üstün kılmadan, BİZ olarak, beraberce gücümüze güç katmak, ortak kapasitemizi en iyi şekilde geliştirmek, ulaşılabilecek hedefe yönelmektir.

Bu noktadan hareketle, Başarı İçin İş birliği Yönetimi,  uluslararası Interactifs® öğretisi temelinde köklü bir yönetim deneyimiyle ülkemizde orta ve üst sınıf yönetim sorumluluğu üstlenmiş katılımcıları mesleklerinde güçlendirmek amacıyla uygulamaya ağırlık verilerek özenle hazırlanmıştır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Sunum Hazırlamada Ustalık

Eğitim, iş çıktılarımızı ve sayısal veriler üzerinden çıkardığımız verileri, kişisel, ekip ve şirket markasının değerini artıracak şekilde iletmeye yarayacak teknikler paylaşabilmeyi amaçlıyor. Eğitimde sunumlarda ana mesaj belirleme ve kurgu oluşturma, sunumlarda kullanılması gereken görsellerin kullanım biçimleri ve yöntemleri, veri setine uygun grafiği seçebilme gibi konularda katılımcılara bilgiler aktarılacak. Eğitim, sadece sunum tasarımı ve sunumların nasıl yapılacağına yönelik değil, kitleleri etkileme konusuna bütünsel bir yaklaşımla sunumda yalınlık, doğru görselleştirme unsurlarını bir arada ele alacak şekilde tasarlandı. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Transaksiyonel Analiz: İş ve Kişisel Yaşamda İlişkilerin Kodlarını Çözmek

Eğitimde, kişiliğin ve kişisel değişimin teorisi olarak bilinen Transaksiyonel Analiz temel kavramlarına ışık tutularak, katılımcıların kendilerini derinlemesine ve farklı açılardan tanımasında farkındalık yaratabilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim ile, kurumların daha yetişkin organizasyonlar sürdürebilmesi, çatışma ortamının pozitif yöne evrilebilmesi ve daha verimli çalışma ortamı sağlayabilmesine de destek olunabilmesi hedeflenmektedir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Uygulamalı Ücret ve Yan Haklar Yönetimi

Eğitimde, ücret “veri” olarak ele alınacak ve İK’daki diğer değişkenler ile ilişkileri üzerinden aktarılacaktır. Uygulamalı Ücret ve Yan Haklar Yönetimi Eğitimi, grup çalışmaları ile karar simülasyonları ve çok sayıda örneklerle yürütülecek. Ücret kavramı ve uygulama örnekler, yan haklar yönetimi, baz ücret kısa vadeli ücret dengesi, ücret yönetimi ana süreçleri, yan menfaatlerin toplam ödül yönetimindeki rolü üzerinde durulacaktır. Ayrıca, yıllık ücret artışı, ücret ve prim çalışan iletişimi, ücret artışı, terfi ve diğer konularda ücret mektupları, üst yönetim ücretlendirmesi, Y kuşağının yan haklardan beklentileri gibi konulara ışık tutulacak. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Vakalarla İK Analitiği ve Veri Görselleştirme

Günümüz iş yaşamında insan kaynakları profesyonellerinin iş akışları içerisindeki verileri bilgiye çevirmek, analizlerini yapmak ve süreçlerde stratejik üstünlükler oluşturabilmek çok daha önemli hale gelmiştir. İK olarak “destek” fonksiyonu olmaktan “stratejik ortağa dönüşebilmeye” uzanan sürecin “ölçümlemeden” ve dolayısıyla yönetebilmekten geçtiği günümüzde veri analitiği, iş zekası ve makine öğrenmesinin kullanımı son derece önemlidir. Eğitim, İK profesyonellerinin İK İş Zekası araçlarını kullanarak, mobil raporları kendilerinin yapabilmelerini ve İK Verisinden Makine Öğrenmesi, İK analitiği algoritmaları ile anlam çıkarabilmelerini hedeflemektedir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Yeni Dünyada Müzakere ve İkna

Eğitimde, satış yöneticilerinin, kurumsal hayatın değişen dinamiklerinin başında yer alan belirsizlik ve risk ortamında, iletişim ve müzakere becerilerinin gelişimi amaçlanmaktadır. Eğitimde, kurum tarafından paylaşılmış bir amaç doğrultusunda yapılması gereken faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde, gerekli olacak müzakere becerilerinin geliştirilebilmesi hedeflenmektedir. Eğitimde, değişen dünyanın yarattığı kurumsal ve bireysel endişeleri anlamak, problemi öngörebilmek ve alternatif çözümler tasarlamak, saklı müzakere becerilerini tanımak ve kullanmak konuları üzerinde durulacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Yeni Normal Düzende Çeviklik

Yeni Normal Düzende Çeviklik Eğitimi ile içinde bulunduğumuz pandeminin ortaya çıkardığı bilinmezlik döneminde, işletmeyi ve örgütü ileriye taşıyacak liderlik modelini tanımlamak hedeflemektedir. Eğitim, pandemi başta olmak üzere, meydana gelebilecek büyük değişim gerektiren durumlarda, iş yaşamında nasıl liderlik edilmesi gerektiği konularına ışık tutulacak. Yeni Normal Düzende Çeviklik Eğitiminde, güncel küresel bir sorunun tam da ortasında, hem kişisel hem de kurumsal anlamda ihtiyaç duyulan değişimler hakkında katılımcılara bilgiler aktarılacak. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Bütünsel İşletme Yönetimi ve Finansal Etkileri

Eğitimde, katılımcılar iş ve yönetimin tüm fonksiyonlarına bütünsel bir bakış açısı kazanarak, alacakları iş kararlarının diğer fonksiyonlara ve özellikle finansa etkilerini yaşayarak öğrenecekler. En iyi öğrenme yöntemlerinden biri olarak kabul edilen, yaparak-yaşayarak öğrenmeyi iş yönetimi simülasyonu ile katılımcılara aktarmayı hedefleyen eğitimde, katılımcılar işletme ekonomisinin temelleri, bilanço ve gelir tabloları, rekabetçi stratejiler ile bu stratejilerin nasıl oluşturulduğu konusunda beraber çalışıp birlikte kararlar alacaklar. Eğitimin sonunda katılımcılar pazarlama, liderlik, operasyon yönetimi, strateji, finans ve iş modeli konularında da pratik bilgiler edinecekler. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Davranışsal Ekonomi Perspektifiyle Müşteri Yolculuğu

Davranışsal Ekonomi, yakın dönem disiplinleri arasında önemli ve etkili bir konuma sahiptir. Eğitim, bu disiplinin özetlenmesi, tüketici tercihlerinin altında yatan nörolojik ve sosyo-psikolojik motivasyon unsurlarının anlaşılması noktasında yardımcı olacaktır. Bununla beraber tüketici davranışlarının, davranışsal ekonomi perspektifinden incelenmesine öncülük eden yaklaşımlar incelenecek, iş yaşamından örnekler paylaşılacak. Eğitim, katılımcıların sadece tüketici davranışları ile ilgili iç görü elde etme noktasında değil, aynı zamanda bu deneyleri uygulayabilme aşamasında da yetkinlik kazanmalarını hedeflemektedir. Tüketicilerin markaya yönlendirilmesi için yol haritaları ve aksiyon planlarının oluşturulmasında katılımcılara yol gösterilecektir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Ekonomik Kriz Ortamında Finansal Yönetim

Ekonomide bir kriz ortamı oluşmaya başladığında veya oluştuğunda, yöneticilerin görevi kurumlarının sağlığı açısından özellikle dikkat etmeleri ve iyi yönetmeleri gereken hususları saptamak, gerekli önlemleri ve aksiyonları almaktır. Bu içgörü ile tasarlanan eğitimde ‘Kriz ortamında ayakta kalabilmek için nelere dikkat etmeliyim’ sorusuna cevap alınacaktır. Eğitim, süresince kriz ortamının özellikleri, dikkat edilmesi gerekenler konuşulacak, çeşitli kurumlardan katılımcılarla farklı deneyimler paylaşılacaktır. Olası bir kriz durumunda finansal yönetim yaklaşımı; takip edilmesi gereken göstergeler ile birlikte teorik bilgiler olabildiğince minimum düzeyde tutularak, gerçek yaşamdan örneklerle aktarılacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Finansçı Olmayanlar için Finans

Yönetim süreci içerisinde alınan kararların hepsi finansal sonuçlara da yansır. Bu nedenle yönetim kademesi içinde yer alan herkesin finans ile ilgili temel bilgi sahibi olması gerekmektedir. Eğitim ile katılımcıların finansal işlemlerin yansıtıldığı tabloları nasıl yorumlayacağı, tabloların analizi ve uygulamaları ele alınacak. Ayrıca, katılımcıların, finansal okur yazarlığının geliştirilmesi ve şirketin sonuçlarına yansıyacak kendi alan kararları içindeki hareketlerinin mali tablolar içindeki yerinin bütünsel olarak gözlemleyebilmeleri amaçlanmaktadır. Eğitimde, gerçek hayattan örneklerle aktarılan bilgiler ve vaka çalışmalarıyla, her yöneticinin finansal yetkinliklerini geliştirmesi hedeflenmektedir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Yöneticiler İçin Finans Sertifika Programı

Programda, finansçı olmayan yöneticilerin, iş ortakları ve iş sahiplerinin bir finansçı kadar bilgi sahibi olabilmeleri ve bütünsel bir finansal bakış açısı kazanmalarını sağlamak ile bir işletmenin tüm faaliyetleri süresince karar süreçlerinde finansal boyutun etkilerini ön görebilmeleri hedeflemektedir. Programda, finansal tabloların analiz tekniklerine ve uzun vadeli yatırım kararlarının verimliliğini ölçme tekniklerine de ışık tutulacaktır. Toplamda 6 modülden oluşan programda, finansal yetkinliklerini geliştirecek birbirinden farklı başlıklarda eğitimler yer almaktadır.  Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

CampRetail: Kampanya Yönetiminde Güncel Teknikler

Kampanya yönetimi konusunda tüm kilit parametreleri, 360 derece yönetim anlayışı ile aktarmayı hedeflemektedir. Eğitim, katılımcıların eğitimden, kurumsal hayatta uygulamak üzere net iş planları ve çıktılar ile ayrılması hedefiyle tasarlanmıştır. Perakende sektörünün “yeni dünyada” evrildiği ve evrileceği formun öngörüsü ile online ve offline kampanyalarda etkinliği artırmak, marka algısı ve itibarını koruyacak şekilde içerik ve fayda geliştirmek oldukça önemlidir. Bu amaçla CampRetail, kampanya yönetiminde iki temel alan olan Müşteri Boyutu ve Marka Boyutunu detaylı olarak incelemektedir. Eğitimde katılımcılara, akılcı ve yaratıcı bir anlayışla rekabet avantajı yaratacak, güncel, kurumsal ve kişiselleştirilmiş kampanya tasarlama yöntemleri aktarılacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

E-ticaret Uzmanlığı Sertika Programı

Program, online alışveriş ve e-ticaret kavramlarını katılımcılara aktarabilmeyi hedeflemektedir. E-ticaret sitelerinin planlanması ve yönetilmesi konusunda uzman olabilmek için gerekli olan tüm bilgi ve araçları kurumlar, markalar ve bireyler için entegre edebilecek düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırabilmeyi amaçlamaktadır. Programda, e-ticaret ve yeni nesil ticaretin yeni trendlerinin farkında olma, müşteri beklentileri ve tüketici trendlerine dayalı bir dijital strateji oluşturabilme, başarılı bir e-ticaret stratejisi oluşturabilme gibi konulara ışık tutulacak. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Lüks Marka Perakendeciliği

Eğitim, lüks marka perakende sektörünün gelişimi ve lüks marka perakende müşterisinin beklentilerini analiz etmeyi hedefliyor. Lüks marka perakende müşterisinin motivasyon kriterlerini doğru anlamak, “değerli ulaşılabilirlik” kavramını benimsemek ve hayata geçirmek, geleneksel yatay büyüme yaklaşımından öte mevcut müşteri portföyü içinde dikey büyümeyi gerçekleştirebilmek, farklı segmentteki müşterilerin birbirinden farklı olan satınalma karar etkenlerini daha iyi anlamak ve yönetmek konuları aktarılacaktır. Eğitimde, daha geniş bir müşteri portföyünü memnun etmek, anlık alım kararında çok daha etkin rol oynamak, geleceğin perakende modellerini doğru okumak ve adaptasyon sürecini başlatmak gibi konular üzerinde de durulacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Mağazacılıkta Deneyim Tasarımı

Eğitim, müşteri iç görüsünden hareketle, bütünsel bir alışveriş yolculuğuna odaklanarak marka sadakati yaratmak konusunda katılımcılara yol gösterici olmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, mağazalarda müşteri deneyimi tasarlarken, müşterilerin son yıllarda hızla değişen alışveriş alışkanlıkları ve gelişen ihtiyaçları göz önünde bulundurulacaktır. Eğitim, alışveriş psikolojisi, jenerasyonlara ve cinsiyetlere bağlı yaklaşımlar, dünyada değişen alışveriş trendleri, kampanyalar, rekabet noktasında üstünlük sağlayabilecek tasarım yenilik ve uygulamaları konuları odağında sürdürülecektir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Proaktif Satış

Eğitim, satış alanında çalışan profesyonellere kendilerini geliştirebilmek, satış konusundaki bilgi ve becerilerini arttırabilmek için önemli bir öğrenme fırsatı sunmak hedeflenmektedir. Eğitimde, katılımcıların satışa sistematik yaklaşımı içselleştirebilmeleri, sahip oldukları bilgi ve becerilerini hedeflerine yansıtabilmeleri, kendi şirketlerinde satışın yapısal olarak iyileştirebilmesi çabasına katkıda bulunabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış bir yol haritası sunulacak. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Satışta Başarı

Satışta Başarı Eğitimi, satışın planlanması, müşteri analizi, danışmanlık noktasında güvenilir olmak, fiyat-değer arasındaki ilişkide karlı satış yapabilme konularında, katılımcıların becerilerini ve yeni satış kavramları geliştirmelerine yönelik beceri kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitim bilgi aktarımda bulunmak yerine, davranışları değiştirmeye yönelik, çevrelerine ve kendilerine bakışlarında rehber niteliğindedir. Satışta kişisel iş felsefesi yönetiminin önemi, yeni yüzyılda müşteri tipleri ve yönetimi, satışta sunulan hizmet kalitesi ile yaratılan müşteri memnuniyeti, satışa geçiş ve satışı gerçekleştirme becerisi, satışın basamaklarını doğru zamanda kullanma konularına ışık tutulacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Satın Alma Müzakerelerinde Stratejik Yaklaşım

Satın Alma Müzakerelerinde Stratejik Yaklaşımlar eğitim programı, kurumun faaliyetlerini gerçekleştirme sürecinde ihtiyaç duyulan satın almaları gerçekleştirmek üzere dış tedarikçilerle iletişim halinde olan tüm yöneticilerin müzakere yetkinliklerini geliştirmeyi hedefler. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Satışta Pozitif Tutum

Eğitimin amacı, satış sürecinde güven veren tutum değişikliğinin müzakere ve ikna süreçlerinde müşterileri nasıl etkilediği üzerine katılımcılara farkındalık kazandırmaktır. Tutum değişikliğinin zaman içerisinde yavaşça meydana geldiğinin anlaşılması, bir ömür boyu sürdürülecek Evet! Tutumu’na ve stresle baş etmeye ulaşabilmek için eksiksiz bir oyun planına, artan bir farkındalık düzeyine, gerçek anlamda bir kavramaya ve öz değerlendirmeye sahip olunmasını sağlamaktır. Eğitimde katılımcılara, profesyonel saha deneyimi sayesinde katılımcılarla empati kurabilme becerisi, satış ve müşteri, yönetimi eğitimleri alanında uzmanlaşma gibi konularda yetkinliklerini geliştirebilmeyi amaçlanmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Perakende Yönetiminde Güncel Stratejiler

Perakende Yönetiminde Güncel Stratejiler eğitim programı, dinamizmi ile günü yakalamanın yer yer zorlayıcı olduğu perakende sektöründe güncel veriler ile hizalı stratejik bakış açısını geliştirmeyi hedefler. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

 

5S ile Verim Artışı

5S ile Verim Artışı Eğitimi, işletmelerde temizlik ve düzen metotları ile iş güvenliği, kalite, verim, motivasyon artışını sağlamaya yönelik tasarlanmıştır. Yalın Yönetim’in uygulaması en kolay ve çabuk sonuç veren araçlarından olan 5S ile İş güvenliği ve işçi sağlığı, verim artışı, temizlik ve düzen, çalışan motivasyonu konularında hızlıiyileştirmelersağlanmaktadır. Eğitimde, katılımcılara gerçek uygulamalarla 5S’yi uygulayabilecekleri bilgiler aktarılacaktır. Eğitim sonrasında katılımcılara 1,5 saatlik birebir online koçluk hizmeti verilecektir. Bu koçluk hizmetinin amacı katılımcının ekibiyle birlikte 5S’yi doğru ve yerinde yönetmesini sağlamaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Değer Akış Şeması

Değer Akış Şeması, yalın yönetim uygulayan işletmelerin iyileştirme faaliyetlerini tespit edebilmesinde ilk kullandığı araçlardan biridir. İşletmelerdeki süreçlerin verim ve kalitesine etki eden birçok faktörü hızlı bir şekilde belirlemek ve önceliklendirmek için uygulanan metodik, veriye dayalı ve derinlemesine denetim yapılabilmektedir. Eğitim, gerçek uygulamalarla katılımcıların akışa engel olan faktörleri tespit edebilmelerine ışık tutarak, maliyet tasarrufu yapabilecekleri konuları belirleyebilmelerine destek olacaktır. Katılımcıların programda edindikleri bilgi ve araçları pratik uygulama ihtiyaçlarında ne zaman ve nerede kullanacakları deneyimiyle birlikte aktarılacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

İsraf Analizi

Yalın Yönetim uygulayan bir çok işletmede kulllanılan temel bir araç olan İsraf Analizi ile işletmelerdeki 7+2 İsrafı (Muda) tespit edilerek sürecin çok hızlı bir şekilde iyileştirilebilmesi mümkündür. Eğitim, katılımcıların iyileştirme fırsatlarını belirlemek ve önceliklendirmek için uygulanan metodik, veriye dayalı ve derinlemesine denetim yapabilmelerini hedeflemektedir. Her sektöre uygun olarak tasarlanan eğitim, gerçek uygulamalarla katılımcıların işletmelerindeki israfları tespit edebilmeleri, maliyet tasarrufu yapabilecekleri konuları belirlemelerinde rehber niteliğindedir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Triz ile Problem Çözme

Eğitimde özellikle ARGE, Yeni Ürün/Hizmet Geliştirme, Süreç İyileştirme konularında kullanılan Dikey/Yatay Problem Çözme metotlarıyla çözülmesi mümkün olmayan problemlerin, sistematik olarak daha kısa sürede çözülebilmesini sağlayan TRIZ metotları katılımcılara aktarılacaktır. TRIZ yaklaşık 150.000 patentin incelenmesi ile geliştirilmiş insanların problemleri çözmek için kullandıkları metotların bir bütünüdür. TRIZ’in doğru ekiple uygulanması sonucunda işletmelerdeki bu tarz problemler çok daha efektif ve uygun maliyetler ile çözülebilmektedir. Eğitim ile iş yaşamında karşılaşılan problemlere TRIZ teknikleri ile yaklaşılarak, katılımcıların getirdiği ürün, hizmet, süreç bazındaki problemler TRIZ teknikleri ile ele alınacak ve çözüm önerileri getirilecektir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Süreç Madenciliği ile Verim Artışı

Süreç Madenciliği, ERP/CRM/BPM gibi akış (workflow) yazılımlarında loglanan aksiyonlara ait süreleri analiz ederek süreci görselleştirir ve analize hazırlar. Bu şekilde verimsiz akışlar ve adımlar kısa sürede tespit edilmesini sağlayan operasyonel mükemmellik metodolojisidir. Süreç Madenciliği ile verimsiz süreçlerin kısa süre içerisinde tespit edip aksiyonların planlanlanabilmesi ve önceleliklendirilmesini mümkün hale getirebilmektedir.Eğitim, katılımcıların süreçlerindeki dar boğaz, kısır döngü, dead end gibi verimsizlik oluşturan ve karlılığa direkt etki eden adımları çok kısa sürede tespit edebilme ve iyileştirme noktalarında yol planı çizebilmeleri adına rehber niteliğindedir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Yalın 6 Sigma Sarı Kuşak Sertifika Programı

Program ‘’Operasyonel Mükemmellik’’ alanında işletmelerin en çok karşılaştıkları konuları çözebilmeleri hedefiyle tasarlanmıştır. Program, katılımcılara en çok kullanılan yalın 6 sigma araçlarını kullanabilmeleri yetkinliğini kazandırarak, çalıştıkları kurumların karlılıklarına olumsuz etki eden verimlilik, kalite ve değişkenlikle ilgili konularda iyileştirebilmeler sağlayabilmelerini hedeflemektedir. Eğitimde operasyonel mükemmellikten ayrı düşünülemeyecek dijital dönüşüm örnekleri de paylaşılacaktır. Program sonrasında katılımcılara, Yalın 6 Sigma araçlarını bir proje üzerinde doğru ve yerinde kullanmalarını sağlamak amacıyla, 1,5 saatlik online birebir koçluk hizmeti verilecektir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Sertifika Programı

Yalın 6 Sigma, günümüzde "Operasyonel Mükemmellik" alanında en çok kullanılan iyileştirme metodolojisidir. Programda katılımcılar "Yeşil Kuşak" seviyesi problem çözme araçlarını kullanarak kuruluşları içerisinde karlılıklarına olumsuz etki eden verimlilik, kalite ve değişkenlikle ilgili konuları iyileştirebilecek seviyede araçları öğrenecektir. Teorik eğitim sırasında katılımcıların bol miktarda uygulama yapması sağlanacaktır. Eğitimde ayrıca Operasyonel Mükemmellik’ten ayrı düşünülemeyecek Dijital Dönüşüm örnekleri de paylaşılacaktır. Her modül sonrasında katılımcılara, Yalın 6 Sigma araçlarını bir proje üzerinde doğru ve yerinde kullanmalarını sağlamak amacıyla, 1,5 saatlik online birebir koçluk hizmeti verilecektir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Yalın 6 Sigma Kara Kuşak Sertifika Programı

Yalın 6 Sigma Kara Kuşak, günümüzde Operasyonel Mükemmellik alanında en çok kullanılan iyileştirme metodolojilerinin başında gelmektedir. Katılımcılar Siyah Kuşak seviyesi ileri problem çözme araçlarını kullanarak kuruluşları içerisinde karlılıklarına olumsuz etki eden verimlilik, kalite ve değişkenlikle ilgili konuları iyileştirebilecek, Yeşil Kuşak projelerine koçluk ve eğitmenlik yapabilecek ve kuruluşlarında Yalın 6 Sigma Programı’nın yayılımı için gerekli araçları öğrenecektir. Programda, katılımcıların edindikleri bilgi ve araçları pratik uygulama ihtiyaçlarında ne zaman ve nerede kullanacakları deneyimi ile birlikte aktarılacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Yenilikçi Problem Çözme

Eğitim, özellikle ARGE, Yeni Ürün/Hizmet Geliştirme, Süreç İyileştirme konularında kullanılan Dikey/Yatay Problem Çözme metotlarıyla çözülmesi mümkün olmayan problemlerin, sistematik olarak daha kısa sürede çözülebilmesini sağlamaya yöneliktir. Bu bağlamda katılımcılara Lateral Problem Çözme metotları aktarılacaktır. En çok kullanılan inovasyon tekniklerini içeren eğitim, hem bireylerin yaratıcı potansiyelini geliştirmeyi hem de organizasyonun inovasyon uygulamaları kapasitesini geliştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim, katılımcıların inovasyona yönelik yeni beceriler edinmesi ve bu becerilerin günlük işlerde nasıl uygulanacağı noktasında rehber niteliğindedir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Davranışsal Ekonomi Perspektifiyle Müşteri Yolculuğu

Davranışsal Ekonomi, yakın dönem disiplinleri arasında önemli ve etkili bir konuma sahiptir. Eğitim, bu disiplinin özetlenmesi, tüketici tercihlerinin altında yatan nörolojik ve sosyo-psikolojik motivasyon unsurlarının anlaşılması noktasında yardımcı olacaktır. Bununla beraber tüketici davranışlarının, davranışsal ekonomi perspektifinden incelenmesine öncülük eden yaklaşımlar incelenecek, iş yaşamından örnekler paylaşılacak. Eğitim, katılımcıların sadece tüketici davranışları ile ilgili iç görü elde etme noktasında değil, aynı zamanda bu deneyleri uygulayabilme aşamasında da yetkinlik kazanmalarını hedeflemektedir. Tüketicilerin markaya yönlendirilmesi için yol haritaları ve aksiyon planlarının oluşturulmasında katılımcılara yol gösterilecektir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Dijital Dünyada Tüketici Trendleri

Dijital Dünyada Tüketici Trendleri Eğitimi, global trendlere ve tüketici davranışlarına ışık tutarken; bunun sunduğumuz ürün, marka ya da hizmetimize nasıl değer katabileceğini çok farklı ülkelerden ve sektörlerden çeşitli örneklerle gösteriyor. Her gün değişen ve değişim hızı gittikçe artan dünyamızda her birimizin işini ve yaşayışını etkileyen makro trendler konusunda gündemi yakalamak, tüketici davranışları boyutunu değerlendirmek  ve iş dünyasına olan etkilerini farklı sektörlerden örneklerle keşfetmek üzerine tasarlanmış olan eğitim beş ana başlık üzerinden tasarlanmıştır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Dijital Pazarlamada Etkileşim Yaratma, Planlama ve Analitik

Eğitimde, pazarlamacıların dijital olarak hedef kitlelere nasıl ulaşabileceklerine, derin müşteri ilişkileri kurabileceklerine ve satın almaya giden dijital yolu nasıl etkileyebileceklerine ışık tutulacak. Dijital Pazarlamada Etkileşim Yaratma, Planlama ve Analitik egitimde, başarılı dijital pazarlama stratejisi oluşturma, medya planlama ve optimizasyonu yaratma, dijital reklamların etkilerini ölçümünü sağlama, sosyal networklerde müşterilere doğru şekilde ulaşma ve iletişim kurma konuları ile ilgili katılımcılara bilgiler aktarılacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Dijital Pazarlamada İleri Seviye Veri Analitiği Sertifika Programı

Dijital Pazarlamada İleri Seviye Veri Analitiği Programı, dijital pazarlama sektöründe veri analizi üzerine çalışan profesyonellere, Google’daki veri analizlerinde, tüm dünyada uygulanan ve uygulanacak olan araçların detaylı kullanımını öğretmek ve uygulamalar ile katılımcıların becerilerini pekiştirmek amacıyla hayat geçirilmiştir. Programda temelde Advanced GA4, GA4 Workshop, Basic Firebase, Advanced Firebase GA4 Integration & Debug, GTM Workshop başlıklarını konu almaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Dijital Pazarlamada Kampanya Yönetimi

Dijital Pazarlamada Kampanya Yönetimi eğitiminde, dijital medya dünyasındaki terimler ve  kullanılan reklam modelleri hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Eğitimde, başarılı bir dijital kampanya oluşturmak ve sürdürmek için izlenmesi gereken stratejilere ışık tutulacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Dijital Pazarlamada Marka Stratejisi

Bu programda markaların ve markalara hizmet sunan pazarlama ve iletişim uzmanlarının, dijital pazarlama iletişiminde izledikleri stratejik yaklaşımı ileri seviyede ele alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Dijital Medyada Performans Pazarlaması

Dijital Medyada Performans Pazarlaması Eğitimi, performans pazarlamasının en önemli platformu olan Google’da, markaları hedeflerine ulaştırabilecek kullanımlar, reklam modelleri ve kampanya kurguları hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Eğitimde, günümüz pazarlama dünyasının en önemli dijital öğelerinden olan programatik reklamcılığın işleyişine, sunduğu olanaklara ve reklam modellerine ışık tutulacak. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Eğlence, Sanat, Spor ve Medya Sektörlerinde Pazarlama

Bu eğlence yönetimi programında, günümüzün eğlence dünyasında gelir ve başarıyı artırmaya yönelik yeni yaklaşımları keşfedeceğiz. Neden bazı yaratıcı eğlence ürünlerinin başarılı olurken diğerlerinin hayatta kalamadığını yakından inceleyecek, pazardaki aksaklıklardan yararlanmanın en iyi yolunu ve uzun vadeli rekabet avantajını nasıl oluşturacağımızı öğreneceğiz. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Fiyatlandırma Stratejileri

Eğitim, fiyatlandırma konusuna değer odaklı ve stratejik bir akış açısıyla yaklaşarak; sürekli değişen iş dünyası dinamiklerinde farklı ve etkin fiyatlandırma stratejileri hakkında rehber olmayı amaçlamaktadır. Eğitimde katılımcılara, fiyatlandırma konusunda göz önüne alınması gereken noktalar, fiyatlandırma süreçleri ve organizasyonel yaklaşımlar gibi konular aktarılacaktır. Sunulan ürün ya da hizmet fiyatı ile taktiksel kampanyaların belirlenmesi, düzenlenmesi ve değiştirilmesi aşamalarında karar verme ve uygulama süreçlerine stratejik yaklaşım konuları üzerinde durulacaktır. Fiyatlandırmayı orta-uzun vadeli ve stratejik bir süreç olarak ele alıp ürün ya da hizmetlere hak ettiği değerin verilmesi ile temel fiyatlandırma stratejilerine ışık tutulacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Hedef Odaklı Brief

En doğru pazarlama çıktılarını almanın yolu her zaman en doğru, en etkin; kısaca “hedef odaklı” talep ve ihtiyaç dokümanlarının yani en kısa adıyla “brief”in verilmesiyle olur. Bu eğitimin amacı, pazarlamanın hedeflerini birlikte, etkili şekilde belirleyip çalışılan ya da çalışılacak olan ekiplere veya ajanslara hedef odaklı brief hazırlanmasını kolaylaştırmaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Influencer Pazarlaması

Influencerlar sosyal medya platformlarında yarattıkları içerikler ve takipçileri ile etkili bir pazarlama yöntemi oluşturdu. Influencer Pazarlaması (IP) eğitimi, marka bilinirliğini artırmak, hedef kitleleri etkilemek ve pazarlama stratejilerini geliştirmek için influencer’ların gücünden faydalanmak isteyen pazarlama yöneticilerine özel tasarlanmış bir eğitimdir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

İleri Seviye Arama Motoru Reklamcılığı

Bu eğitim, halihazırda arama motoru reklamcılığını profesyonel olarak yapan kişileri, en son bilgi ve uygulamalarla ileri seviyeye taşımak ve kariyerlerinde fark yaratacak etkiyi edindirmek için tasarlanmıştır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

İleri Seviye SEO

Bu programın amacı, SEO alanında temel eğitimini tamamlamış ya da bu alanda hali hazırda çalışan ve alanında uzmanlaşmak isteyenler için ileri seviye eğitim vermektir. Eğitim boyunca, bir strateji dahilinde arama motorlarındaki görünürlülük perfomansının nasıl optimize edilerek iyileştirileceği, güncel bilgiler ışığında uygulamalı olarak gösterilmektedir. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

İleri Seviye Sosyal Medya Reklamcılığı

Bu eğitim, halihazırda sosyal medya reklamcılığını profesyonel olarak yapan kişileri, en son bilgi ve uygulamalarla ileri seviyeye taşımak ve kariyerlerinde fark yaratacak etkiyi edindirmek için tasarlanmıştır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Kişisel Marka Yaratma

Kişisel marka yaratma eğitimi, kariyerde ilerlemek, networking ve güçlü bir profesyonel itibar oluşturma gibi yaşamın çeşitli alanlarında kişisel markalaşmanın önemine vurgu yapmaktadır. Bu eğitimin amacı, katılımcılara etkin bir şekilde kişisel markalarını yaratma, yönetme ve tanıtma konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Kurumsal İletişim Uzmanlığı Sertifika Programı

Kurumsal iletişim mesleğine yeni başlamış kurumsal iletişimciler, kariyerine kurumsal iletişimci olarak devam etmek isteyen diğer meslek mensupları ve kurumsal iletişimde kariyer yapmak isteyen herkes için yetkin bir bilgi ve donanım sağlamak amacıyla tasarlandı. Program ile katılımcılara, iletişim modellerinin kurum içi uygulama alanları ve biçimlerine, kurum politikalarına uyum sağlamasına; aynı zamanda kurum içindeki iletişim politikalarının tasarlanmasına ilişkin yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir. Program, geleneksel iletişim süreçlerinin yanında algı yönetimi, kurumsal ilişkiler, itibar yönetimi gibi kavramları da içermektedir. Program, sektörde söz sahibi olmak isteyen her kurumsal iletişimci için önemli bir bilgi ve yetkinlik seti sağlayacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Marka Takibinde Yeni Nesil Yaklaşımlar

Markaların pazar araştırmalarını yaparlarken, değişen tüketici davranışlarına ve dijitalleşme sürecine uygun yeni nesil metotlar uygulamaları hızlı ve etkili sonuçlar elde etmesini sağlamaktadır. Marka Takibi Eğitimi’nde yeni nesil yöntemler ve stratejilere ışık tutulacak, vaka çalışmaları ile örnekler katılımcılarla paylaşılacaktır. Tüketicinin değişen zihniyetini odak noktasına alarak yeni yöntemler ve teknikler üzerinde durulacak ve dijital döneminin çıktılarını daha etkin ve hızlı ölçümleyen marka takibi yöntemleri katılımcılara aktarılacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Pazar Araştırma Yöntem ve Uygulamaları

Pazar Araştırma Yöntem ve Uygulamaları Eğitimi'nin amacı; hangi araştırma metodunun hangi ihtiyacı en iyi karşıladığına karar verebilmeniz ve böylece araştırma talep ve değerlendirme süreçlerini hatasız yönetmeniz için gerekli donanımı kazandırmak; en doğru araştırmayı, en etkili bir şekilde talep edebilmenizi sağlamak için bilgi ve donanım kazandırmaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Pazarlamada Hedef Odaklı Brief

Çalıştığınız yaratıcı ekipleri ve ajansları tanıyıp beklenti ve ihtiyaçlarını anlayarak pazarlama ihtiyacınıza yönelik brief’ler hazırlayacak. De-brief’leri doğru değerlendirerek ihtiyaçlarınıza en uygun ajansları seçebileceksiniz. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Pazarlamada Hikaye Anlatmanın Gücü

Bu programda pazarlamada hikâye anlatımının gücünü anlayacağız. Bunu yaparken hikâye anlatımımızı hedef kitlenin ihtiyaçlarına göre uyarlamayı ve dikkat çekecek hikayeler oluşturmayı öğreneceğiz. Son olarak, hikayelerimizin etkisini arttıracak doğru zaman ve mecraları tanıyacağız. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Pazarlamada Yapay Zekâ ve Otomasyon

Yapay Zekâ ve Otomasyon, pazarlama karar sistemlerinin, otomatikleştirmesine ve iyileştirmesine olanak tanıyan en yeni teknolojik çözümlerdir. Programın amacı, katılımcıları Yapay Zekâ ve Otomasyon çözümlerinin, pazarlama alanında verimliliği, etkinliği ve yatırım getirisini artırmak için nasıl kullanılabileceği konusunda kapsamlı şekilde donatmaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Sosyal Medya Pazarlaması: Etkin İçerik Geliştirme ve Yönetimi

Eğitim, pazarlama sektöründe görev alan bireylerin ana hedefe ulaşabilmelerinde rehber niteliğinde. Eğitimde, tüketici iç görülerinden nihai gerekçelendirme ölçütlerine kadar eksiksiz bir sosyal medya pazarlama stratejisi oluşturmada katılımcılara bilgiler aktarılacak. Sosyal medyada etkin içerik yaratabilmenin 5 temel prensibi üzerimde durulacak eğitimde, sosyal medyada etkili analiz yapılabilmesine destek olacak sosyal analiz araçları tanıtılacak. Eğitimde ayrıca, etkin sosyal medya içeriğinin diğer klasik kanallarla entegrasyonuna ışık tutulacak. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Shopper Marketing

Eğitimde, tüketici endeksli stratejiye paralel, alışverişçi endeksli düşünme ve strateji oluşturma becerilerini geliştirmek, deneyimi tasarlarken müşterilerin son yıllarda hızlı değişen alışveriş alışkanlıkları ve gelişen ihtiyaçları karşısında, dünyadaki trendlere bağlı olarak rekabette üstünlük sağlayacak tasarım yenilikleri konusunda fikirler vermek konularına ışık tutulacak. Ayrıca müşteri iç görüsüne paralel, tasarım ve deneyimde yaratıcılık uygulamaları konusunda fikirler verebilmek noktasında katılımcılara bilgiler aktarılacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Stratejik Marka Yönetimi

Hızla değişen pazar koşullarında ve rekabetin içinde, önde soluksuz koşabilmek için markalarınıza yaptığınız yatırımlar çok önemlidir. Eğer markalar akıllı manevralarla, titizlikle yönetilmezlerse yok olmaya mahkumdurlar veya yok olmasalar dahi yine aynı sebepler ile yapılan yatırımın karşılığını alamazlar. Stratejik Marka Yönetimi eğitiminde amaçlanan, katılımcıların temel marka yönetim süreçlerine dair gerekli teorik bilgi ve pratik alt yapıyı edinmeleri, başarılı bir marka yönetimi için gerekli yapı taşlarının neler olduğunu Türkiye ve Dünya’dan örneklerle inceleyerek pazarlama dünyasında marka yönetiminin durduğu yeri ve rekabetteki dinamiklere dair bilgi ve vizyonlarını geliştirmeleridir  Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Stratejik Pazarlama Yönetimi

Stratejik Pazarlama Yönetimi Eğitimi, stratejik yönetim konusuna 360 derece bir bakış açısı getirip, stratejiyi oluşturan tüm öğeleri bütünsel olarak incelerken, oldukça teorik olabilecek bir konuyu farklı zamanlardan, farklı sektörlerden ve farklı ülkelerden sayısız örnekle ve bir vaka çalışması ile pratik, uygulanabilir bir boyuta indirgemektedir. Böylelikle katılımcıların sunduğu ürün, marka ya da hizmetin bütünsel stratejik bir bakış açısıyla yönetilmesini sağlayıp; rekabete karşı değer kazandıracak alt yapıyı oluşturmayı hedeflemektedir. Eğitim sektörün içinden güncel örneklerle, güncel yaklaşımlara ışık tutacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Yeni Normalde Medya Planlama

Yeni Normalde Medya Planlama Eğitimi, pandemi ile birlikte pazarlama dünyasındaki dönüşümleri ve markaların değişen tüketici davranışları karşısında almaları gereken aksiyonlara ışık tutulması hedefleniyor. Eğitim, sektörün içinden güncel örneklerle gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

21. Yüzyılda Tasarımcı Öğretmen

Günümüz eğitim dünyasında hızlı değişen trendler, yaklaşımlar ve araçları takip etmek, eğitimlerde uygulamak 21. Yüzyıl öğretmeni olmanın getirdiği zorluklar arasında. Tasarımcı kimliğine sahip 21. Yüzyılın öğretmeni, hem tasarıma uygun teknolojileri seçebilmek hem de bu teknolojileri verimli kullanmak yetkinliğine sahip olmalıdır. Tasarımcı öğretmen bu yönüyle teknoloji, pedagoji ve alan bilgisine sahip olan ve bu üç bilgiyi harmanlayarak kullanabilen öğretmenleri tanımlar. ERG Eğitim Laboratuvarı içerik ortaklığıyla hayata geçirilen, geleceğin öğrenme ortamı tasarımına odaklanan eğitim, teknolojinin eğitime etkin şekilde entegre edilmesi ve öğrencilerin hedeflenen noktaya ulaştırılması için rehber niteliğinde. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Eğitimde Ustalaşmak

Eğitimde Ustalaşmak eğitimi, yetişkin eğitmenliğini meslek olarak benimseyen, benimsemek isteyen ve eğitmenlik mükemmelliğinde sunum yapmak isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır. Eğitimde ustalaşmak eğitimi, katılımcıların hayatında iz bırakan ve öğrenmeyi öğreten eğitimci yetkinliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Eğitimde Ustalaşmak eğitimi, katılımcıların ihtiyaçları olan tüm bilgiyi, donanımı ve tutumu kazandırmayı amaçlamaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Veri Analitiği: Veriden Değer Yaratmak

Veri Analitiği, çeşitli yöntemler kullanılarak verinin içerisinde gizlenmiş olan bilginin, karar alınması ve eyleme geçilmesi amacıyla çıkarılması, değer yaratılması sürecidir. Veri Analitiği: Veriden Değer Yaratmak Eğitimi ile Veri Analitiği alanında giriş seviyesinde bir birikim oluşturulması amaçlanmaktadır. Eğitimde, veri analitiği alanındaki anahtar kavramlar, tarihsel gelişim süreci içerisinde bugünkü durumu ve yakın gelecekteki trendler, veri analitiği uygulama sürecinin basamakları, bu süreçte karşılaşılan zorluklar ve çözümleri, model doğrulama yöntem ve metrikleri, makine öğrenmesi yaklaşımları ve çeşitli yöntemler, endüstriyel iyi uygulama örnekleri, yapılan yanlışlar ve kötü uygulamalar üzerinde durulacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız

Uygulamalı Python Programlama Sertifika Programı

Veri Analitiği, çeşitli yöntemler kullanılarak verinin içerisinde gizlenmiş olan bilginin, karar alınması ve eyleme geçilmesi amacıyla çıkarılması, değer yaratılması sürecidir. Veri Analitiği: Veriden Değer Yaratmak Eğitimi ile Veri Analitiği alanında giriş seviyesinde bir birikim oluşturulması amaçlanmaktadır. Eğitimde, veri analitiği alanındaki anahtar kavramlar, tarihsel gelişim süreci içerisinde bugünkü durumu ve yakın gelecekteki trendler, veri analitiği uygulama sürecinin basamakları, bu süreçte karşılaşılan zorluklar ve çözümleri, model doğrulama yöntem ve metrikleri, makine öğrenmesi yaklaşımları ve çeşitli yöntemler, endüstriyel iyi uygulama örnekleri, yapılan yanlışlar ve kötü uygulamalar üzerinde durulacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız